NÚKIB je hlavním národním kontaktním centrem v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací. Úřad dále spolupracuje s akademickou a soukromou sférou na národních i mezinárodních výzkumných projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti a na vývoji a implementaci bezpečnostních technologií využívaných státem.

Výzkum a vývoj v oblasti utajovaných informací

Výzkum a vývoj v působnosti Úřadu je prováděn a zabezpečován v souladu spožadavky a potřebami státu při naplňování úkolů Úřadu obsažených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Většina vyhlašovaných výzkumných a vývojových projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. Projekty jsou zaměřovány do těchto oblastí:

  • aplikovaný kryptografický výzkum,
  • vývoj speciálních měřících metod a technologií při zajišťování ochrany před kompromitujícím vyzařováním,
  • výzkum a vývoj kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací,
  • vývoj a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti.

K předložení nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje zadaného Úřadem je nutné použít následující formuláře.

Formuláře pro předložení nabídky:
Nabídka docxNabídka.docx
Zdůvodnění návrhu docxZdůvodnění_návrhu.docx
Prohlášení fyzická osoba
docxProhlášení_podnikatele_fyzické_osoby.docx
Prohlášení právnická osoba docxProhlášení_podnikatele_právnické_osoby.docx
Všechny formuláře zipVšechny_formuláře.zip
Kontaktní osoba
Ing. Andrea Vašků
Telefon 245 004 343
E-mail a.vasku@nukib.cz

Výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti v ČR

V České republice je řešena řada výzkumných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přehled podpořených projektů z veřejných prostředků České republiky naleznete v databázi Technologické agentury ČR STARFOS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování a dosažených výsledcích. Příslušný odkaz je přednastaven pro vyhledávání všech projektů realizovaných od roku 1993 v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dalším zdrojem informací o realizovaných projektech je Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Databáze STARFOS nezahrnuje projekty financované ze strukturálních fondů EU v rámci výzvy Integrovaného operačního programu. Jejich stručný přehled je k dispozici zde.

V České republice existuje několik poskytovatelů veřejné podpory. Technologická agentura ČR každoročně vypisuje výzvy pro podávání návrhů projektů v rámci jednotlivých programů. Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Program veřejných zakázek BETA2 je naopak zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Cílem dalšího programu ÉTA je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu. Pro zasílání informací o termínech vyhlášení veřejných soutěží a zakázek je vhodné přihlásit se k odběru newsletteru.

Ministerstvo vnitra ČR poskytuje veřejnou podporu prostřednictvím dvou programů zaměřených na podporu bezpečnostního výzkumu. Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 – 2022 je v režimu veřejné soutěže a Program bezpečnostního výzkum pro potřeby státu v letech 2016 – 2021 v režimu veřejné zakázky. V rámci těchto programů byly řešeny projekty zaměřené na bezpečnost komunikačních sítí, šifrování datových komunikací, ochranu kritické informační infrastruktury aj. Více informací o podpoře bezpečnostního výzkumu ČR naleznete zde.

Prostřednictvím Operačního programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, jehož gestorem je MPO, lze financovat projekty v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT jsou vyhlašovány výzvy vhodné pro financování rozvoje výzkumných infrastruktur. Informace o aktuálních výzvách lze získat zde. K rozvoji a iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji dochází prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE.

Výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni

Informace o rámcových programech EU, aktuálních výzvách a realizovaných projektech:

Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace pro roky 2014-2020 provozovaný Evropskou komisí - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni. Více informací tomto rámcovém programu naleznete v brožuře Technologického centra AV ČR.

Největší část rozpočtu Horizont 2020 představuje prioritní osa Společenské výzvy (Societal Chalenges – SC), jejímž prostřednictvím je financován bezpečnostní výzkum EU. Příslušný pracovní program tuto výzvu dělí do tří základních oblastí (ochrana kritických infrastruktur, bezpečnost, digitální bezpečnost), přičemž výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti je financován zejména z oblasti DS: Digitální bezpečnost: kybernetická bezpečnost, soukromí a důvěra. Seznam aktuálních výzev pro podávání návrhů projektů je od roku 2019 přístupný v novém portálu Evropské komise -  Funding & Tender Opportunities.

Projekty zaměřená na rozvoj ICT lze také financovat v rámci prioritní osy Vedoucí postavení průmyslu. Aktuální výzvy naleznete zde.

Databáze CORDIS slouží k vyhledávání projektů financovaných prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a inovace EU. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování, doby trvání a dosažených výsledcích. Příslušný odkaz je přednastaven pro vyhledávání všech projektů, které se týkají kybernetické bezpečnosti. CORDIS také nabízí interaktivní mapu zobrazující síť  spolupráce na projektech financovaných z Horizontu 2020.

Na portálu Úřadu pro publikace EK jsou zveřejňovány informace o aktuálně podpořených projektech, včetně jejich anotací a složení mezinárodních konsorcií.

Aktuální informace k přípravě nového rámcového programu Horizont Evropa pro období 2021 – 2027 naleznete na stránkách České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO).

Zahraniční spolupráce:

Financování většiny výzkumných projektů z programu Horizontu 2020 je podmíněno vznikem tzv. mezinárodního výzkumného konsorcia. Pokud žadatel nedisponuje sítí partnerů vhodných pro vytvoření konsorcia, může využít portál Evropské komise – Funding & Tender Opportunities. Portál nabízí aktuální přehled výzev a zároveň umožňuje vyhledat partnerské organizace vhodné ke spolupráci. Po zaregistrování vaší organizace budete uvedeni v databázi potenciálních partnerů a budete mít možnost předkládat vlastní návrhy projektů. Podrobný návod jak se zapojit do mezinárodních výzkumných projektů a vyhledat vhodné partnerské organizace je k dispozici zde

Kontakty na partnerské subjekty lze také získat prostřednictvím České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO), která byla zřízena za účelem podpory českých výzkumníků při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce.

Další potřebné informace vám poskytnou zaměstnanci Národního informačního centra pro evropský výzkum (NICER), kteří se zabývají komplexní podporou účasti národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, především v rámcových programech EU.

Řada silných mezinárodních konsorcií vzniká na bázi osobních setkání v Bruselu v rámci Tematických partnerských burz a Informačních dní pořádaných Evropskou komisí a dalšími organizacemi. Účast na těchto akcí lze doporučit. Termíny jednotlivých akcí lze sledovat na webových stránkách CZELO či portálu Horizont 2020.

Kontakt:

Mgr. Luboš Fendrych – výzkum v kybernetické bezpečnosti, evropský program Horizont 2020 a kontakty na aktéry výzkumu a vývoje
Odbor vzdělávání, výzkum a projektů
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
email: l.fendrych@nukib.cz
tel.: +420 702 220 142

Další kontakty:

Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR
Národní kontakt programu Bezpečnost a členka programového výboru Horizont 2020 – Bezpečné společnosti
email: hillerova@tc.cz
tel.: +420 234 006 116

Pavlína Pancová Šimková
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO)
email: pancova@tc.cz
tel: +32 (0)2 514 6674