Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Organizační schéma NÚKIB 01-2021

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Ředitel
Ing. Karel Řehka

 • Sekce provozně právní
  • Odbor právní
   Zajišťuje kompletní právní servis pro provozní činnosti Úřadu a zabezpečuje plnění rozličných povinností vyplývajících z postavení Úřadu jakožto ústředního správního orgánu. Odbor právní je zároveň administrátorem výběrových a zadávacích řízení na veřejné zakázky, což zahrnuje mimo jiné i tvorbu a evidenci smluvní dokumentace. V neposlední řadě odbor právní zodpovídá za řízení o přestupcích v rozsahu působnosti svěřené Úřadu, resp. zastřešuje i další správní řízení vedená Úřadem.
  • Odbor bezpečnosti
   • Oddělení bezpečnosti
   • Oddělení spisové služby
  • Odbor provozně ekonomický (OPE)
   • Oddělení ekonomické
    Komplexně zajišťuje složité účetní agendy a zúčtovává účetní agendy na úseku platebního a zúčtovacího styku Úřadu s peněžními ústavy. Také zajišťuje a stanovuje metodiku a postupy účtování. Provádí účetní operace výdajů FKSP. Dále zabezpečuje veškerou agendu rozpočtu Úřadu, odpovídá za jeho vypracování a připravuje návrhy rozpočtů v rámci všech oblastí činnosti Úřadu, provádí ekonomické rozbory. Zajišťuje komplexní správu pokladních operací a zúčtovacího styku, a také zabezpečuje v ČNB a účtuje finanční prostředky v cizích měnách pro zaměstnance na zahraniční pracovní cesty.
    • Pracovní skupina autoprovozu
   • Oddělení provozu a služeb
    Koordinuje a zabezpečuje materiálně technické zabezpečení Úřadu vyjma prostředků informační a komunikační techniky, vede evidenci movitého a nemovitého majetku Úřadu a provádí jeho inventarizaci. Dále koordinuje a zabezpečuje služby spojené se správou nemovitého majetku, podílí se na koordinaci provozu v objektech Úřadu, zajišťuje styk s vnějšími organizacemi ve správě budov (dodávky energií, vody, plynu, tepla atd.) a zajišťuje revizní zprávy na technologická zařízení. Dozoruje nad údržbou veškerého majetku. Zajišťuje provoz a servis služebních automobilů.
  • Oddělení personálních věcí a vzdělávání
   Vykonává činnosti v oblasti personalistiky, vzdělávání, platové a sociální politiky v souladu se zákoníkem práce a prováděcích předpisů. Kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů a zajišťuje evidenci zaměstnanců. Vede přijímací řízení s uchazeči o zaměstnání. Zabezpečuje stáže pro studenty vysokých škol. Podílí se na vytváření pracovně právních předpisů a interních aktů řízení.
  • Oddělení investic a rozvoje
   Zadává a vede tvorbu investičních projektů a zajišťuje jejich realizaci. Předkládá návrhy na stavební činnost a opravy investičního charakteru majetku Úřadu a tyto navrhuje do rozpočtu příslušného roku. Připravuje a zajišťuje projektovou dokumentaci včetně projednání pro jednotlivé akce a to v rámci předprojektové, projektové a realizační činnosti. Podává jménem Úřadu žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a ostatní nutná povolení související s realizací projektů. Připravuje a realizuje stavby a opravy majetku města investičního charakteru, které budou realizovány na základě stavebního povolení. Vykonává funkci investora na stavbách všeho druhu, které připravil a které realizuje. Zajišťuje všechny náležitosti spojené s uvedením staveb do provozu.
 • Sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB)
  • Odbor kybernetických bezpečnostních politik (OKBP)
   • Oddělení cvičení
    Zabývá se koordinací a přípravou širokého spektra technických i netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni (Cyber Czech, Cyber Coalition, Locked Shields, CMX). Rovněž vytváří mobilní kybernetická cvičení na míru partnerům. Oddělení se také podílí na vzdělávacích a osvětových aktivitách.
   • Oddělení strategických informací a analýz
    Vytváří analytické a informační materiály pro rozhodující činitele a organizace v české státní správě i v zahraničí o významných útocích a trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oddělení posuzuje politický a bezpečnostní kontext a dopady incidentů a trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich dopady na Českou republiku, přičemž jsou jeho výstupy psány netechnickým jazykem. Informace využívané pro tvorbu analýz jsou primárně založeny na otevřených zdrojích. Mezi další činnosti oddělení patří monitoring mediálního dění v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo přednášková a vzdělávací činnost.
   • Oddělení národních strategií a politik
    Zabývá se přípravou dlouhodobé strategie a poskytuje analýzu, a potřebnou expertízu, včetně věcných i právních doporučení k zajištění, aby NCKB, potažmo ČR plnila všechny stanovené cíle v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti, a to co nejefektivnějším způsobem. Zajišťuje efektivní koordinaci a harmonizaci kybernetických bezpečnostních politik napříč veřejnou sférou a dalšími subjekty a mimo jiné usiluje o budování koherentní národní komunity kybernetické bezpečnosti v ČR.
   • Oddělení mezinárodních organizací a práva
    Věnuje se především zastupování České republiky na mezinárodních fórech zabývajících se kybernetickou bezpečností, včetně hájení českých pozic v mezinárodních organizacích jako NATO nebo EU. Za tím účelem spolupracuje s dalšími rezorty i soukromým sektorem a akademickými institucemi. Podílí se ale také na přípravě legislativy či mezinárodních dohod a podporuje ostatní útvary Úřadu například při kybernetických cvičeních a implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti, aby byla v souladu s příslušnými evropskými předpisy.
  • Odbor vládní CERT (GovCERT)
   • Oddělení reaktivní
    Hlavním úkolem reaktivního oddělení je prvotní koordinace, zpracování a řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a vedení komunikačních kanálů s ostatními subjekty.
    • Pracovní skupina bezpečnosti průmyslových technologií
   • Oddělení analýzy síťového provozu
    Provozuje síťové sondy, IDS/IPS systémy a honeypoty. Dále se věnujeme analýze dat ze síťových sond, IDS/IPS systémů, honeypotů a systémových logů (servery, síťová zařízení,...)
   • Analytické oddělení
    Zabývá se zkoumáním dat. Provádí forenzní zkoumání počítačů a mobilních zařízení a také analýzu artefaktů vzniklých v souvislosti s bezpečnostními incidenty. Také se věnuje analýze malware a reverznímu inženýrství.
   • Oddělení SecOps
    Hlavní agendou oddělení SecOps (Security Operations) je vývoj, nasazení a zabezpečení aplikací, přičemž je kladen důraz na použití nejmodernějších technologií. Tyto činnosti jsou vykonávány jak pro vnitřní potřebu odboru Vládní CERT, tak i pro potřeby spolupráce s externími subjekty. Mezi projekty, na kterých oddělení pracuje, patří např. cvičení Cyber Czech, což je největší technické kybernetické cvičení v ČR. Odborníci oddělení SecOps také ve velké míře zajišťují technickou část kontrol povinných subjektů dle Zákona o kybernetické bezpečnosti.
   • Oddělení penetračního testování
    Provádí praktické prověření zabezpečení pomocí technik penetračního testování. V současné době jsou nabízeny služby externích a interních penetračních testů, testy mobilních aplikací, wifi sítí, testy zahlcení (dos), a po domluvě také nestandardní testy specifických zařízení nebo konzultace k nasazení nových technologii.
  • Odbor regulace
   Zabývá se problematikou upravenou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Na každodenní bázi komunikuje s regulovanými subjekty, ať už ve věci regulace nebo poskytování metodické podpory. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a hraje klíčovou roli při určování a ochraně kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a systémů základní služby v rámci České republiky.
   • Oddělení regulace soukromého sektoru
    Zajišťuje určování provozovatelů základních služeb. Aplikuje, udržuje a vykládá vyhlášku č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby. Zajišťuje určování kritické informační infrastruktury v soukromém sektoru. Poskytuje výklad a podporu v oblasti regulace soukromého sektoru. Komunikuje s příslušnými regulátory.
   • Oddělení regulace veřejného sektoru
    Zajišťuje identifikaci významných informačních systémů. Aplikuje, udržuje a vykládá vyhlášku č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Zajišťuje určování kritické informační infrastruktury ve veřejném sektoru. Poskytuje výklad a podporu v oblasti regulace veřejného sektoru. Komunikuje s příslušnými regulátory.
   • Oddělení regulace cloud computingu
    Zajišťuje posuzování nabídek cloud computingu podle zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti. Aplikuje, udržuje a vykládá tzv. Cloudovou vyhlášku (předpokládaná účinnost nejpozději v roce 2021). Pomáhá a konzultuje posuzování dopadů narušení systémů pro účely procesů cloud computingu u orgánů veřejné moci. Poskytuje výklad a podporu v oblasti v oblasti regulace využívání cloud computingových služeb orgány veřejné moci. Komunikuje s příslušnými regulátory.
  • Odbor kontroly
   Provádí kontroly dodržování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti u regulovaných subjektů. Současně s odborem regulace se podílí na přípravě legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a poskytuje metodickou podporu regulovaným subjektům. Dále na kontrolní činnosti spolupracuje s dalšími kontrolními orgány, jejichž kontrolní činnost má přesah do oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Sekce informační bezpečnosti
  • Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
   • Oddělení kryptologie a vývoje kryptografických prostředků
    Provádí a zabezpečuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a kryptografických prostředků, vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany. Dále zabezpečuje vývoj kryptografických schémat pro použití v kryptografických prostředcích ochrany utajovaných informací (UI), provádí analýzy a hodnocení šifrových systémů a kryptografických algoritmů určených k ochraně UI a podílí se na zajišťování veřejných zakázek Úřadu v oblasti výzkumu, vývoje a výroby kryptografických prostředků.
   • Oddělení certifikací informačních a komunikačních systémů
    Plní úkoly Národního bezpečnostního komunikačního střediska, provádí certifikaci informačních systémů používaných k nakládání s utajovanými informacemi (UI), schvaluje projekty bezpečnosti komunikačních systémů používaných k nakládání s UI, zajišťuje plnění úlohy Úřadu jako orgánu pro bezpečnostní akreditaci informačních systémů nakládajících s UI pro NATO a EU a jiné mezinárodní organizace, provádí hodnocení informačních systémů nakládajících s UI NATO a EU a jiných mezinárodních organizací, provádí styk s orgány NATO a EU a jiných mezinárodních organizací pro zajištění akreditace informačních systémů a průběžnou kontrolní činnost v akreditovaných systémech podle požadavků NATO a EU a jiných mezinárodních organizací.
   • Oddělení certifikací kryptografických prostředků a pracovišť
    Zabezpečuje a provádí certifikaci kryptografických prostředků (KP) a stanovuje bezpečnostní standardy v oblasti certifikace KP, provádí certifikaci kryptografických pracovišť (KPr) a stanovuje bezpečnostní standardy v oblasti certifikace KPr. Schvaluje způsobilost materiálu k zajištění funkce KP, schvaluje projekty zástavby KP do mobilních a dočasně rozmístitelných systémů. Provádí styk s orgány NATO,  EU a jiných mezinárodních organizací pro zajištění mezinárodní certifikace (schválení) KP těmito organizacemi. Podílí se na výkonu kontroly ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací v rámci České republiky. Zabezpečuje a provádí ověřování odborné způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti).
   • Oddělení Tempest
    Plní úkoly Národního střediska pro měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování, provádí analýzy a hodnocení elektrických a elektronických zařízení z hlediska úniku utajovaných informací (UI) prostřednictvím elektromagnetického vyzařování, provádí zónové hodnocení prostorů určených pro zpracování UI, certifikaci stínících komor určených k ochraně UI, analýzy a hodnocení kryptografických prostředků z hlediska ochrany proti kompromitujícímu vyzařování, kontrolu, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací.
   • Oddělení šifrové služby
    Zajišťuje a plní úkoly Národního střediska pro distribuci kryptografického materiálu (NDA), zabezpečuje a provádí ověřování odborné způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti) a vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany, zajišťuje a provádí výrobu klíčových materiálů pro provoz kryptografických prostředků distribuci klíčových materiálů a kryptografických prostředků, zajišťuje servis a údržbu speciálních zařízení pro výrobu klíčových materiálů a kryptografických prostředků.
   • Pracovní skupina matematicko analytická
  • Odbor informačních technologií (OIT)
   • Oddělení síťové infrastruktury a aplikační podpory
    Zabývá se systémovou podporou aplikací ERP, Personalistiky, mezd a Spisové služby. Zabezpečuje instalaci systémů, uživatelskou podporu, správu, optimalizaci a údržbu databází pro výše uvedené systémy. Řeší strategické a rozvojové záměry v oblasti informačních systémů (JIS, nové lokality, GDPR, atd.). Provozuje Registrační certifikační autoritu pro x509 zaměstnanecké certifikáty. Vydává serverové x509 certifikáty (CESNET) a certifikáty pro FW (sondy). Realizuje a aktualizuje DRP plán klíčových aplikací.
   • Oddělení serverové infrastruktury
    Zabývá se instalací, přípravou, správou a optimalizací serverové infrastruktury. Dále se zabývá správou virtualizačního prostředí, poštovních služeb, datových úložišť a též správou fyzického serverového vybavení, udržuje též v provozu interně vyvinuté nástroje pro zabezpečenou komunikaci. Udržuje veškeré možné komunikační cesty úřadu.
   • Oddělení klientské podpory
    Zabývá se podporou uživatelů v oblasti IT. Řeší problémy s hardwarem i softwarem koncových stanic a příslušenství uživatelů. Zabezpečuje nákup potřebného IT vybavení. Předává podklady pro evidenci majetku.
  • Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů
   Zajišťuje vzdělávací a osvětové aktivity Úřadu, pořádá konference a semináře na téma kybernetické bezpečnosti, vzdělává zaměstnance veřejné správy, podporuje vzdělávací instituce při šíření osvěty u žáků všech stupňů a široké veřejnosti a připravuje a provozuje tematické e-learningové kurzy. Koordinuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zajišťuje projektové řízení vybraných ICT projektů Úřadu.
   • Oddělení vzdělávání
    Zajišťuje vzdělávací a osvětové aktivity, pořádá konference a školení na téma kybernetické bezpečnosti, připravuje a provozuje tematické e-learningové kurzy. Primární cílovou skupinou vzdělávání jsou zaměstnanci veřejné správy a další osoby, které zastávají role podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. Sekundární cílovou skupinu tvoří osoby identifikované jako „zranitelné v kyberprostoru“. Jsou jimi žáci a studenti všech stupňů vzdělávání a senioři.
   • Oddělení projektového řízení
    Zajišťuje efektivní řízení širokého portfolia projektů NÚKIB v průběhu celého životního cyklu. Naplňuje obvyklé funkce projektové kanceláře v organizaci: podílí se přímo na realizaci a řízení projektů, vydává metodické materiály a umožňuje ověřovat kvalitu řízení projektů. Podporuje také vzdělávání v oblasti projektového řízení.
   • Oddělení výzkumu a evropské spolupráce
    Podporuje a koordinuje výzkumné aktivity v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Zpracovává Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti, zajišťuje fungování Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje a vytváří informační zázemí pro výzkumnou komunitu. Koordinuje taktéž i interní výzkum NÚKIB. Na evropské úrovni zastupuje ČR v agentuře ENISA a působí jako vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti dle Aktu o kybernetické bezpečnosti.
  • Odbor PRS
   Zodpovídá za implementaci a provoz veřejně regulované služby (PRS) systému Galileo v ČR a koordinuje veškeré aktivity spojené s přístupem k informacím a technologiím PRS. V souladu s platnou evropskou legislativou (1104/2011/EU) plní funkci Příslušného orgánu PRS (Competent PRS Authority), přičemž zejména zodpovídá za organizaci přístupu a přidělení přístupových práv oprávněným uživatelům, ochranu a distribuci utajovaných informací PRS, zpracování provozních a bezpečnostních předpisů pro využití PRS a vyhodnocení potenciálních rizik pro PRS, včetně definování příslušných nápravných a preventivních opatření. Je kontaktním místem pro trvalé spojení s bezpečnostním střediskem PRS, kterému oznamuje všechny bezpečnostní incidenty narušující bezpečnost PRS a rušivé elektromagnetické interference na frekvencích vyhrazených pro PRS.
 • Odbor kabinet ředitele (OKŘ)
  • Oddělení komunikace
  • Oddělení mezinárodní spolupráce (OMS)
   Aktivně usiluje o rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti působnosti Úřadu. Dále navazuje, udržuje a rozvíjí kontakty se zahraničními partnery. Pro pracovníky Úřadu zajišťuje veškerou agendu spojenou s jejich zahraničními cestami. Koordinuje a řídí činnost kybernetických attaché a pracovníka vyslaného do NATO CCD COE v Tallinnu.
  • Oddělení vládní agendy a legislativy
   Koordinuje a realizuje pravomoci Úřadu v legislativním procesu a poskytuje výkladová stanoviska k právním předpisům v působnosti Úřadu. Zastřešuje přípravu nelegislativních materiálů předkládaných vládě, Bezpečnostní radě státu, Výboru pro kybernetickou bezpečnost nebo jiným orgánům státu, popřípadě tyto materiály zpracovává samostatně. Dále zajišťuje vládní agendu a strategickou komunikaci s ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy.
 • Bezpečnostní ředitel
 • Manažer kybernetické bezpečnosti
 • Architekt kybernetické bezpečnosti
 • Auditor kybernetické bezpečnosti
 • Interní auditor
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů