Jednou z prioritních úloh Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a kryptografické ochrany. Naplňování tohoto cíle obnáší nejen dlouhodobou spolupráci s nejrůznějšími partnery, univerzitami a školami, ale rovněž stálý kontakt s veřejností. Nejen proto se zaměstnanci NÚKIBu pravidelně účastní veletrhů práce a velkého počtu osvětových a vzdělávacích akcí, kde prezentují činnost Úřadu a přibližují jeho aktivity veřejnosti a potencionálem zájemcům o práci.

Dalším ze způsobů, kterým se snaží být NÚKIB otevřenou, dostupnou a moderní institucí, je poskytování stáží. Touto nabídkou cílí především na studenty připravující se na své budoucí povolání.

OBECNÉ PODMÍNKY STÁŽE:
 • jedná se o placenou i neplacenou stáž pro studenty vysokých škol v rámci přípravy na budoucí povolání,
 • placená stáž je pouze v rámci odboru vládní CERT a odboru kybernetických a bezpečnostních politik
 • náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si zajišťuje stážista sám,
 • standardní délka stáže je 80 hodin, případně dle vzájemné dohody,
 • pracovní dobu lze přizpůsobit školním povinnostem stážisty,
 • uchazeč o stáž podává Dotazník pro zájemce o absolvování odborné praxe,
 • spolu se žádostí uchazeč zasílá motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail h.brezinova@nukib.cz,
 • se stážistou proběhne vstupní pohovor, na jehož základě je posouzeno, zda stážista splňuje požadavky pro stáž
  (pohovor se zaměřuje zejména na zjišťování motivace, očekávání od stáže, dosavadní zkušenosti apod.),
 • stážista před nástupem absolvuje proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • stáž je vykonávána na základě Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe studenta
OBECNÉ POŽADAVKY NA STÁŽISTU:
 • student 3. - 5. ročníku VŠ,
 • zájem o téma dle zaměření stáže a základní přehled,
 • i u netechnických odvětví zvýšený zájem o oblast ICT, počítačová gramotnost,
 • přehled o problematice mezinárodním bezpečnosti,
 • analytické myšlení - schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace,
 • schopnost práce s odbornou literaturou a otevřenými zdroji,
 • schopnost pracovat samostatně,
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

V případě zájmu o některou z nabízených stáží se můžete obrátit na:

Ing. Hana Březinová
Mobil.: 722 973 971
E-mail: h.brezinova@nukib.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKY STÁŽÍ:

ODBOR PRS (PUBLIC REGULATED SERVICE)

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více následujících činností:

 • koordinace implementace veřejně regulované služby (PRS) systému Galileo v ČR,
 • bezpečnostní správa provozu PRS,
 • vypracování a aktualizace provozních předpisů při využití PRS,
 • činnost v oblasti osvěty a propagace využití služby PRS.
POŽADAVKY:
 • znalosti v oblasti globálních navigačních družicových systémů,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • předpoklady pro získání osvědčení fyzické osoby na stupeň VYHRAZENÉ,
 • plnění administrativních úkonů spojených s agendou oddělení.
VÝHODOU:
 • diskusní a prezentační schopnosti a dovednosti,
 • výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
 • základní znalost fungování institucí EU.
MÍSTO VÝKONU STÁŽE:
 • NÚKIB, Olšanská 38/9, Praha 3

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Radovana Klímu - r.klima@nukib.cz


ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A PROJEKTŮ

POŽADAVKY NA STÁŽISTU – vzdělávání:

 • zájem o oblast ICT (kybernetická bezpečnost, digitální gramotnost, apod.) i z didaktického hlediska,
 • minimálně základní přehled o problematice rámcových vzdělávacích programů na základní a středoškolské úrovni,
 • povědomí o MŠMT politice pro vzdělávání žáků základních a středních škol.

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více činností jako je například:

 • podílet se na tvorbě osvětových a vzdělávacích materiálů, podílet se na tvorbě obsahu a organizačním zajištění vzdělávacích akcí,
 • během stáže se student seznámí s činností NÚKIB a bude se podílet na jeho každodenním chodu,
 • stážista bude mít příležitost prohloubit si své znalosti v dynamicky se rozvíjejícím světě ICT, čímž získá komplexní vhled do atraktivní a žádané problematiky,
 • stážista tak získá možnost aplikace teoretických znalostí do praxe a nabytí nových zkušeností.

POŽADAVKY NA STÁŽISTU – e-learning:

 • zájem o oblast ICT (kybernetická bezpečnost, digitální gramotnost, apod.),
 • zájem o aplikaci pedagogických a didaktických teorií do praxe s využitím nástrojů ICT,
 • rámcová znalost metod a trendů v oblasti e-learningu,
 • osobní zkušenosti s MOOC (Coursera, EDX, Udemy atd.) výhodou,
 • technická znalost e-learningových platforem (Moodle, Adobe Captivate, Articulate atd.) z pohledu tvůrce obsahu či správce výhodou.

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více činností jako je například:

 • spolupráce na tvorbě e-learningových kurzů NÚKIB, jejich testování a finální roll-out,
 • během stáže se student seznámí s činností NÚKIB a bude se podílet na jeho každodenním chodu,
 • stážista bude mít příležitost prohloubit si své znalosti v dynamicky se rozvíjejícím světě ICT, čímž získá komplexní vhled do atraktivní a žádané problematiky,
 • stážista tak získá možnost aplikace teoretických znalostí do praxe a nabytí nových zkušeností.
MÍSTO VÝKONU STÁŽÍ:
 • NÚKIB,  Mučednická 31, Brno

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Petra Seiferta - p.seifert@nukib.cz


Odbor VLÁDNÍ CERT

Stážista bude mít za úkol vývoj modulů interních systémů GovCERT.CZ sloužící k odhalování kybernetických bezpečnostních incidentů

Předpoklady:

 • znalost programovacích jazyků Python, Go nebo Rust
 • základní znalost síťových protokolů, především TCP/IP rodiny 4 a 6
 • základní znalost aplikačních protokolů (DNS, HTTP, SMTP, NTP atd.)
 • základní znalost nejběžnějších typů útoků na IT systémy a infrastrukturu (DoS, DDoS, rootkit, buffer overflow, password cracking atd.)
 • uživatelská znalost Unix-based systémů

Výhodou:

 • znalost verzovacího systému Git
 • znalost z oblasti kontejnerizace (Docker)
 • znalost automatizovaného nasazování (Ansible)

Přínosy stáže:

 • code review od odborníků na daný programovací jazyk
 • naučení práce verzovacímu systému Git a správné workflow při vývoji
 • osvojení postupů Test-driven Development a Continuous integration
MÍSTO VÝKONU STÁŽÍ:
 • NÚKIB,  Mučednická 31, Brno

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Roberta Tejkala - r.tejkal@nukib.cz