Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti identifikuje prioritní výzkumná témata, jejichž stabilní podpora je klíčovým předpokladem pro plnění úkolů NÚKIB s ohledem na současné a budoucí potřeby státu v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti.

 

Jedná se o témata v oblastech ochrany prvků KII, VIS a systémů provozovatelů základní služby, ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a také kryptografické ochrany a vývoje kryptografických prostředků.

Výzkum v působnosti NÚKIB

Výzkum a vývoj v působnosti Úřadu je prováděn a zabezpečován v souladu s požadavky a potřebami státu při naplňování úkolů Úřadu obsažených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Většina vyhlašovaných výzkumných a vývojových projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. Projekty jsou zaměřovány do těchto oblastí:

  • aplikovaný kryptografický výzkum
  • vývoj speciálních měřících metod a technologií při zajišťování ochrany před kompromitujícím vyzařováním
  • výzkum a vývoj kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací
  • vývoj a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti

K předložení nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje zadaného Úřadem je nutné použít následující formuláře.

Nabídka dodavatele o řešení projektu výzkumu a vývoje
 
Zdůvodnění návrh
 
Prohlášení podnikatele - fyzické osoby
 
Prohlášení podnikatele - právnické osoby
 
Souhrn formulářů pro nabídky výzkumu a vývoje
 


Kontaktní osoba:

Ing. Andrea Vašků
tel.: 245 004 343
e-mail: a.vasku@nukib.cz

V České republice je řešena řada výzkumných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přehled podpořených projektů z veřejných prostředků České republiky nabízí databáze Technologické agentury ČR STARFOS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování a dosažených výsledcích. Příslušný odkaz je přednastaven pro vyhledávání všech projektů realizovaných od roku 1993 v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Dalším zdrojem informací o projektech podpořených z veřejných prostředků je Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


V ČR existuje několik poskytovatelů veřejné podpory, kteří poskytují finanční podporu na výzkumné aktivity v kybernetické a informační bezpečnosti. Programové výzvy jsou vyhlašovány na webových stránkách příslušných poskytovatelů.


O aktualitách v oblasti veřejné podpory informujeme v pravidelném zpravodaji. NÚKIB také informuje partnery o vývoji technologických trendů v kybernetické a informační bezpečnosti.

Národní koordinační centrum

Národní koordinační centrum výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „Centrum“) vzniká na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2021/887 ze dne 20. května 2021, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (dále jen „Nařízení 2021/887“).

Cílem této iniciativy je podpořit koordinaci v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni (mezi členskými státy Evropské unie a institucemi Evropské unie – Evropská komise, Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost a Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost), vytvoření národních odborných komunit (sestávajících se z institucí státní správy, zástupců akademické sféry a soukromého sektoru), zajišťování efektivní komunikace mezi institucemi Evropské unie a subjekty na národní úrovni a rovněž posilování již existující regionální spolupráce či hledání nových možností jejího navázání. Česká republika tak získá možnost efektivněji spravovat finanční prostředky vyčleněné v rámci programů Evropská unie (Digital Europe, Horizon Europe a případně dalších) jak na činnost Centra, tak na podporu souvisejících aktivit dalších subjektů na národní úrovni. Vznik Centra v České republice zajišťuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), který bude hlavním kontaktním bodem pro komunikaci s Evropskou unií a zároveň koordinátorem spolupráce na národní úrovni. V případě zájmu o více informací o NKC nebo Evropském kompetenčním centru kontaktujte Jana Bečku, Ph.D. na adrese j.becka@nukib.cz.

Platforma k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti

Další aktivitou NÚKIB v oblasti národního výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti je pořádání setkání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti. Cílem Platformy je umožnit setkávání zástupců veřejného, soukromého a akademického sektoru tak aby mohli vzájemně diskutovat své výzkumné potřeba a možnosti a také aby navázali vzájemné kontakty. Platforma má v současné době 22 členů a nadále se rozrůstá. První setkání proběhlo v červnu 2021 v online podobě. Druhé setkání proběhlo již fyzicky 12. listopadu 2021 v prostorách VUT Brno. Třetí setkání bylo realizované taktéž fyzicky a to sice dne 31. března 2022 v prostorách TAČR v Praze. Platforma se bude setkávat pravidelně každé tři měsíce – ať již v online nebo fyzické podobě. Existence Platformy navíc doplňuje i plánované zřízení Národního koordinačního centra. Některé její aktivity tak mohou být úzce propojeny s aktivitami Národního koordinačního centra.