Úvodní stránka

Logo NÚKIB

» 23. – 25. 5. 2023 – Proběhl další ročník konference projektového řízení ve Zlíně: pro NÚKIB jedna z nejpodnětnějších akcí roku. Hlavním tématem byl tentokrát “home versus office“ prezentující v současnosti jeden z nejdynamičtějších trendů oblasti. Inspiraci v podobě představení inovací i příkladů z praxe jsme čerpali mj. z příspěvků a workshopů zaměřených na hybridní přístupy (kombinace tradičních a agilních metod). Z konference si tak odnášíme „plný poznámkový blok“ námětů na inovace používaných postupů. Mnohé poznatky využijeme pro řešení problémů a zvyšování efektivity v projektovém řízení. Již nyní se také těšíme i na vyhlášené téma dalšího ročníku. Tím bude využití umělé inteligence. Pro NÚKIB jde o klíčové téma, kterému se přirozeně věnuje nejen ve vztahu k projektovému řízení.

» 2. 2. 2023 – Seminář Kybernetická bezpečnost, IT a eGovernment ve veřejných zakázkách: Zástupce projektové kanceláře Bohdan Kadlec se spolu s kolegou Janem Hénikem z oddělení regulace veřejného sektoru zúčastnili prestižního semináře pro administrátory VZ i veřejnost, který pořádala Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ). Do programu přispěli svým příspěvkem o specificích a zadávání VZ v oblasti ICT a KB z pohledu NÚKIB.

» 13. - 14. 12. 2022 – Health Czech 2022: Netechnického cvičení kybernetické bezpečnosti pro zdravotnický sektor se zúčastnilo nejen 15 českých nemocnic, ale i tři zástupci Projektové kanceláře jako pozorovatelé s účelem zkvalitnění poskytovaných služeb. Během prvního dne bylo možné se zúčastnit několika odborných přednášek o technické i netechnické stránce KB. Samotného cvičení se Projektová kancelář zúčastnila nejen z pozice pozorovatele, ale byla také k dispozici pro metodickou asistenci ohledně spolufinancování kyberbezpečnosti z fondů EU. Naši zástupci se aktivně zapojili i jako figuranti v roli novinářů. Děkujeme kolegům z oddělení cvičení za tuto příležitost i za uspořádání této akce.

» 23. 11. 2022 – Setkání projektových manažerů NÚKIB: Pod záštitou Projektové kanceláře NÚKIB jsme uspořádali první setkání určené přímo pro projektové manažery NÚKIB. Akce proběhla se záměrem, aby se projektoví manažeři jednotlivých celků v našem částečně decentralizovaném systému projektového řízení nejen dozvěděli potřebné informace, ale také si mohli navzájem nasdílet zkušenosti a vzájemně si pomoci. Prezentace se ujal vedoucí odd. Radek Řičánek, který na úvod představil novinky a trendy ze světa projektového řízení. Dále pokračoval představením stavu výstavby systému projektového řízení, plánů rozvoje do budoucna, a možností SW nástrojů pro projektové řízení. Nebyly opomenuty ani nejčastější zdroje chyb a potíží, se kterými se projektoví manažeři setkávají a potýkají. V neposlední řadě se dostalo i na otázky a diskuzi s účastníky setkání, ať už byli připojeni on-line nebo osobně přítomni. Po mítingu jsme uspořádali v rámci Projektové kanceláře debrífink, abychom první akci tohoto druhu co nejlépe zhodnotili a vylepšili do budoucna.

» 3. 11. 2022 – PRAGUE Cyber Security Conference 2022: Tak jako se Projektová kancelář v minulosti účastnila Prague 5G Security Conference, tak se nemohla nezúčastnit i této největší akce v rámci českého předsednictví v Radě EU. Nabitého programu také absolvovalo přes 500 expertů v kybernetické bezpečnosti z více než 80 zemí celého světa. Měli jsme tak možnost nejen obohatit své znalosti o nové poznatky v oblasti nových technologií nebo problematiky dodavatelských řetězců do ICT, ale také se potkat s mnoha kolegy z oblasti kybernetické bezpečnosti.

» 29. 9. 2022 – Setkání komunity projektových manažerů k tzv. modelu „dospělosti“: Zaměstnanec Projektové kanceláře NÚKIB se zúčastnil úvodního setkání skupiny v rámci komunity PMI.cz k modelu pro posouzení míry dospělosti projektového řízení v organizaci. Model je vhodný nejen ke zjištění aktuální úrovně, ale také k následnému navržení vhodného kroku ke zlepšení. Účastníky spojil společný cíl: zájem použít metodu pro budoucí zvýšení úrovně projektového řízení v organizaci.

» 13. – 15. 09. 2022 – 8. ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno pohledem Projektové kanceláře: Tým projektové kanceláře NÚKIB se zúčastnil letošní tradiční konference NÚKIB. Využili jsme workshopového dne i samotné konference k seznámení s užitečnými informacemi o konkrétních projektech na poli kybernetické bezpečnosti, ale také o technologických, geopolitických, výzkumných a dalších podnětných trendech. Nechyběl tradiční neformální networking s partnery i navazování nových kontaktů.

» 13. 9. 2022 – Setkání projektových kanceláří ke klíčovým průřezovým bodům projektového řízení ve veřejné správě: Další setkání projektových kanceláří veřejné správy se věnovalo klíčovým úkolů odvozeným od dlouhodobější koncepce státu. Těmi jsou: „Zavedení minimálních standardů projektového řízení pro instituce státní správy“ a „Sjednocení kompetencí projektových manažerů v institucích státní správy a katalogizace projektových prací“. Využili jsme příležitosti také ke společnému projednání možností dostupných a centralizovaných IS pro evidenci projektů organizace.

» srpen – listopad 2022 – Aktivita pracovního tým IROP - oblast eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti: zástupce projektové kanceláře je členem pracovního týmu pro oblast eGovernmentu a kyberbezpečnosti pod vedením MMR. Úkolem týmu je efektivní nastavení pravidel a podmínek pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU ve zmíněné oblasti. Zástupce NÚKIB se aktivně účastní pracovních jednáních týmu na MMR, podílí se na zodpovídání průběžných dotazů k parametrům a alokaci výzvy na kyberbezpečnost, zejména před vypsáním prvních výzev srpnu tohoto roku, ale i později při navazujících výzvách.

» 18. – 19. 5. 2022 – Po covidové odmlce se vrátila konference projektového řízení ve Zlíně: Tým Projektové kanceláře se zúčastnil dlouho očekávané a oblíbené odborné konference ve Zlíně. Připravil jsme si příspěvek o kybernetické bezpečnosti, diskutovali jsme, nabízeli jsme nástroje, pomůcky a spolupráci. Získali jsme řadu užitečných kontaktů. Zapojili jsme se do soutěže ve znalostech z oblasti projektového řízení - v narychlo složeném týmu jsme se umístili na slušném třetím místě. Přednášející a jejich příspěvky byly skvělé, stejně jako organizace akce. Děkujeme.

» 16. 5. 2022 – Návrh minimálního standardu připomínkován Projektovou kanceláří NÚKIB: Ve snaze o co nejkvalitnější budoucí směřování projektového řízení ve veřejné sféře jsme se podělili o naše připomínky k návrhu standardu ze strany kolegů z MV ČR.

» 27. – 28. 4. 2022 – Školení v prostředí statku Benice: Odborníci z MV ČR, MUNI a PMI.cz nám představili velice aktuální a užitečná témata, konkrétně o: kvalifikačním rámci v kyberbezpečnosti; příležitostech programů bezpečnostního výzkumu MV ČR a o klíčových zkušenostech z realizace projektů v kontextu ICT a státní správy. Akce posloužila k předání zkušeností i k vytvoření společných zážitků.

 » 6. 4. 2022 – Konference PMI.cz 2022 „Ready for future?“: Tato odborná konference neunikla pozornosti zástupce NÚKIB a naší snaze držet krok s nejaktuálnějšími trendy v projektovém řízení ve světě. Akce byla organizovaná našimi partnery z PMI.cz a byla obsazena řadou významných zahraničních hostů. Doprovázeli ji networkingové aktivity a soutěže.

 » 23. 3. 2022 – Prezentace zdravotnickým subjektům: Ve spolupráci s naším Odborem regulace a s Řídícím orgánem relevantních výzev (MMR) jsme s pomocí telemostu představili příklady podporovaných aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti z fondů EU (IROP). Diskutovali jsme i základní principy a podmínky. Podpořili jsme tím plnění svěřeného bodu z Akčního plánu kybernetické bezpečnosti, kterým se věnujeme pomoci zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví.

» 15. 3. 2022Z činnosti pracovní skupiny připravující výzvy z EU-IROP: Proběhlo jednání pracovního týmu IROP pro Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP, pro období 2021-2027). Na tomto jednání byli členové pracovního týmu informování o aktuálním stavu přípravy IROP 2021-2027, předpokládaném harmonogramu výzev v aktivitě v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Dále se projednávala kritéria přijatelnosti pro projekty v dané oblasti a dílčí parametry „kybervýzvy“. NÚKIB, resp. člen jeho Projektové kanceláře, je zastoupen v pracovním týmu IROPu.

» 3. 5. 2022 – Setkání CRR s významnými partnery: Centrum pro regionální rozvoj (CRR) nás pozvalo na setkání určené jeho významným partnerům z řad organizačních složek státu. Tématem bylo informování ze strany CRR o novinkách v nadcházejícím programovém období 2021 – 2027. Kromě NÚKIB byli přítomni zástupci ze strany ministerstev, IZS a dalších subjektů.

» 15. 2. 2022 - Konference k eGovernmentu v Jihlavě: Tématem byly příležitosti pro čerpání z EU fondů programu IROP (2021- 2027) v oblasti eGovernmentu a kyberbezpečnosti. aktuální stav přípravy; hodnocení projektů v eGovernmentu, aktuality v regulaci kybernetické bezpečnosti a další. Přítomni byli zástupci IROP a MMR, včetně p. náměstka Profanta.

» 8. 2. 2022 – Systémové myšlení v projektovém řízení: Zúčastnili jsme se další z odborných akcí PMI.cz s tématem systémového přístupu. Představený rámec umožňuje strukturovaně analyzovat příčiny a reakce prostředí na změny, a to s velkým potenciálem pro využití v oblasti projektového řízení. Přednášejícím nebyl nikdo jiný, než ředitelka PMI.cz Lenka Pincot.

» 16. 12. 2021 – Díky kolegům z PMI.cz a za našeho přičinění byl uspořádán další ročník společné odborně-společenské akce v závěru roku. Tentokrát online, tématy přednášek jsou: Nejzajímavější poznatky z akcí PMI.cz roku 2021; Úvod do PMBOK verze 7 a Agilní řízení. Samozřejmě nechybí diskuze a online networking.

» 10. 11. 2021 – Zúčastnili jsme workshopu PMI.cz „Citizen-Development“ s přednáškou a praktickým vyzkoušením jednoduchých nástrojů pro vývoj (s pomocí cloudového SW) ve skupinách.

» 2. 11. 2021 – V návaznosti na setkání projektových kanceláří státní správy jsme ve věci minimálního standardu projektového řízení pro státní správu podpořili kolegy z MV ČR svými postřehy v rámci neformální konzultace. Následně jsme poslali vyplněný dotazník, který poslouží v dalších fázích. Děkujeme za obětavé řízení této aktivity v gesci MV ČR, vyplývající z koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

 » 1. 11. 2021 – Jednání pracovního týmu IROP pro Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP 2021-2027). NÚKIB je zastoupen v týmu ze strany naší Projektové kanceláře. Tématem bylo informování o aktuálním stavu přípravy IROP 2021-2027 ad.

 » 6. 10. 2021  - Zúčastnili jsme se události PMI.czPMBOK® verze 7 – představení revoluční změny“, která nám dala podnětné a přehledné informace o nové verzi této celosvětově používané metodiky projektového řízení.

» 22. – 24. 09. 2021 – Proběhl již sedmý ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno, pořádaný NÚKIBem. Z Projektové kanceláře jsme se zúčastnili tradičně v hojném počtu a mohli jsme se tak seznámit s užitečnými informacemi o konkrétních projektech, ale také o technologickém vývoji a dalších důležitých trendech, relevantních pro naše odvětví. Nechyběl taktéž tradiční a povedený networking.

» 22. 09. 2021 –  Společně v rámci Projektové kanceláře jsme se zúčastnili velice podnětné online přednášky PMI.cz s tématem „Change Management - let's focus on people“.

 » 2. 9. 2021 – Proběhlo setkání projektových a programových pracovníků Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA, dříve GSA) a naší Projektové kanceláře. Zúčastnil se i další kolega z PMI.cz.

» 31. 8. 2021 – S naší účastí proběhlo velice vydařené setkání projektových kanceláří veřejné správy – mj. s podnětným tématem vytvoření minimálního standardu projektového řízení napříč státní správou. Nebyla vynechána ani příležitost k networkingu.

» 18. 8. 2021 – S naším přispěním vznikla akce PMI.czportfolio managementu - vč. případové studie. Z ní, i z následné diskuze, jsme si vzali mnohé. Děkujeme!

» 4. 6. 2021 – Vydali jsme Doporučení pro projektového manažera – kybernetická bezpečnost. O pomůcce jsme podrobněji informovali spolu s partnery z PMI.cz na sociálních sítích.

» 31. 5. 2021 – Partnerům podílejícím se na výzkumu na poli kyberbezpečnosti jsme poslali interní pomůcku představující vybrané možnosti financování projektů v oblasti nad rámec rozpočtů samotných organizací.

» 19. 5. 2021 – Organizátoři každoroční oblíbené konference projektového řízení ve Zlíně informovali o nutnosti zrušení náhradního letošního termínu akce a přesunutí na 17. - 19. 5. 2022. Budeme se těšit.

» 21. 4. 2021 – Zúčastnili jsme se inspirativní online akce PMI.cz „Sustainability and Green Project Management“