NÚKIB je hlavním národním kontaktním centrem v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací. Úřad dále spolupracuje s akademickou a soukromou sférou na národních i mezinárodních výzkumných projektech v oblasti kybernetické bezpečnosti a na vývoji a implementaci bezpečnostních technologií využívaných státem.

Výzkum a vývoj v oblasti utajovaných informací

Více informací o výzkumu a vývoji v OUI naleznete zde.

Výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti v ČR

V České republice je řešena řada výzkumných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přehled podpořených projektů z veřejných prostředků České republiky naleznete v databázi Technologické agentury ČR STARFOS. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování a dosažených výsledcích. Příslušný odkaz je přednastaven pro vyhledávání všech projektů realizovaných od roku 1993 v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dalším zdrojem informací o realizovaných projektech je Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Databáze STARFOS nezahrnuje projekty financované ze strukturálních fondů EU v rámci výzvy Integrovaného operačního programu. Jejich stručný přehled je k dispozici zde.

V České republice existuje několik poskytovatelů veřejné podpory. Technologická agentura ČR každoročně vypisuje výzvy pro podávání návrhů projektů v rámci jednotlivých programů. Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Program veřejných zakázek BETA2 je naopak zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Cílem dalšího programu ÉTA je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu. Pro zasílání informací o termínech vyhlášení veřejných soutěží a zakázek je vhodné přihlásit se k odběru newsletteru.

Ministerstvo vnitra ČR poskytuje veřejnou podporu prostřednictvím dvou programů zaměřených na podporu bezpečnostního výzkumu. Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 – 2022 je v režimu veřejné soutěže a Program bezpečnostního výzkum pro potřeby státu v letech 2016 – 2021 v režimu veřejné zakázky. V rámci těchto programů byly řešeny projekty zaměřené na bezpečnost komunikačních sítí, šifrování datových komunikací, ochranu kritické informační infrastruktury aj. Pro podrobnější informace kontaktujte vedoucího oddělení bezpečnostního výzkumu MV ČR.

Prostřednictvím Operačního programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, jehož gestorem je MPO, lze financovat projekty v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT jsou vyhlašovány výzvy vhodné pro financování rozvoje výzkumných infrastruktur. Informace o aktuálních výzvách lze získat zde. K rozvoji a iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji dochází prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE.

Výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni

Informace o rámcových programech EU, aktuálních výzvách a realizovaných projektech:

Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace pro roky 2014-2020 provozovaný Evropskou komisí - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni. Více informací tomto rámcovém programu naleznete v brožuře Technologického centra AV ČR.

Největší část rozpočtu Horizont 2020 představuje prioritní osa Společenské výzvy (Societal Chalenges – SC), jejímž prostřednictvím je financován bezpečnostní výzkum EU. Příslušný pracovní program tuto výzvu dělí do tří základních oblastí (ochrana kritických infrastruktur, bezpečnost, digitální bezpečnost), přičemž výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti je financován zejména z oblasti DS: Digitální bezpečnost: kybernetická bezpečnost, soukromí a důvěra. Seznam aktuálních výzev pro podávání návrhů projektů je od roku 2019 přístupný v novém portálu Evropské komise -  Funding & Tender Opportunities.

Projekty zaměřená na rozvoj ICT lze také financovat v rámci prioritní osy Vedoucí postavení průmyslu. Aktuální výzvy naleznete zde.

Databáze CORDIS slouží k vyhledávání projektů financovaných prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a inovace EU. Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o řešitelích, financování, doby trvání a dosažených výsledcích. Příslušný odkaz je přednastaven pro vyhledávání všech projektů, které se týkají kybernetické bezpečnosti. CORDIS také nabízí interaktivní mapu zobrazující síť  spolupráce na projektech financovaných z Horizontu 2020.

Na portálu Úřadu pro publikace EK jsou zveřejňovány informace o aktuálně podpořených projektech, včetně jejich anotací a složení mezinárodních konsorcií.

Aktuální informace k přípravě nového rámcového programu Horizont Evropa pro období 2021 – 2027 naleznete na stránkách České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO).

Zahraniční spolupráce:

Financování většiny výzkumných projektů z programu Horizontu 2020 je podmíněno vznikem tzv. mezinárodního výzkumného konsorcia. Pokud žadatel nedisponuje sítí partnerů vhodných pro vytvoření konsorcia, může využít portál Evropské komise – Funding & Tender Opportunities. Portál nabízí aktuální přehled výzev a zároveň umožňuje vyhledat partnerské organizace vhodné ke spolupráci. Po zaregistrování vaší organizace budete uvedeni v databázi potenciálních partnerů a budete mít možnost předkládat vlastní návrhy projektů. Podrobný návod jak se zapojit do mezinárodních výzkumných projektů a vyhledat vhodné partnerské organizace je k dispozici zde

Kontakty na partnerské subjekty lze také získat prostřednictvím České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO), která byla zřízena za účelem podpory českých výzkumníků při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce.

Další potřebné informace vám poskytnou zaměstnanci Národního informačního centra pro evropský výzkum (NICER), kteří se zabývají komplexní podporou účasti národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, především v rámcových programech EU.

Řada silných mezinárodních konsorcií vzniká na bázi osobních setkání v Bruselu v rámci Tematických partnerských burz a Informačních dní pořádaných Evropskou komisí a dalšími organizacemi. Účast na těchto akcí lze doporučit. Termíny jednotlivých akcí lze sledovat na webových stránkách CZELO či portálu Horizont 2020.

Kontakt:

Mgr. Luboš Fendrych – výzkum v kybernetické bezpečnosti, evropský program Horizont 2020 a kontakty na aktéry výzkumu a vývoje
Odbor vzdělávání, výzkum a projektů
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
email: l.fendrych@nukib.cz
tel.: +420 702 220 142

Další kontakty:

Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR
Národní kontakt programu Bezpečnost a členka programového výboru Horizont 2020 – Bezpečné společnosti
email: hillerova@tc.cz
tel.: +420 234 006 116

Pavlína Pancová Šimková
Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO)
email: pancova@tc.cz
tel: +32 (0)2 514 6674